Gesamt-Kalender

Fortbildung zum Geprüften Head-Greenkeeper, Block 4 – DEULA Rheinland

12. November 2018

Ergänzung und Vertiefung: Recht, Betriebswirtschaft, Wassermanagement, Bodenbiologie, Düngertechnologie

Lehrgang Ende: 23.11.2018

Presenting Partner

Köllen Druck + Verlag GmbH

Postfach 410354, 53025 Bonn
Telefon 0228 / 98 98 287
Fax 0228 / 98 98 229

golf (at) koellen.de
www.koellen-golf.de